The Radermacher Sale Catalogue    by
Anna Simoni

 
 
 
 • Introduction

 • Identifications

 • References

 • Theologi

 • Juris Consulti

 • Medici

 • Historici/Misc.

 • Hispanici & Italici

 • Gallici

 • Anglici

 • Germanici

 • Belgici

 • Incompacti
 • Italici
 • Fasciculi

 •  
  Libri Belgici in Octavo & Duodecimo move cursor over code
  in right-hand column
  for identification of title

  [I4v=p.72]

  1    Keyserlijcke Statuten/ t'Antwerpen 1566.N5
  2     't Nieuw Testament/ t'Antwerpen 1566. by Plantijn.B194
  3     Wtleggingh over den Apocalips door Joan Napier/ Middelb. 1607.N3
  4     Duytsche Theologie 1538.S165
  5     [1] Waerschouwingh teghen 't begapen der Afgoden/ door Willem Teellinck 1611. [2] Item Vry gheleydt tot ontlasting der conscientie door Divoda Janssz/ 't Antwerpen 1609.T8;
  D24
  6     Biencorf door Jsaac Rabottenu Licentiaet tot Leuven.M32
  7     Zouter/ 't Antwerpen 1540.B146
  8     Psalter/ Delft 1498.B144
  9     Euangelium der armen/ door Cornelis Cooltuijn 1508.C166
  10     100. Psalmen Davids door J. Wttenhove. Lond. 1558.B162
  11     [1] Loraison de M. Patrice Cocbrune/ A Gand 1558. [2] Item Christelijcke Ordonantien der Nederlantsche Gemeenten by Coninck Edouaert de seste/ anno 1550. te Loven inghestelt is/ 1563. [3] Item de weerdicheyt en nutticheyt der Christelijcker vergaderingen 1561.C141;
   
  L98;
  M110
    ↑ top
  [K1r=p.73]
  12     26 Psalmen te Londen ghebruyckt 1558. Embden.B161
  13     De wortel der Weder-doopers door Guy de Bres 1570.B280
  14     100 Psalmen Davids/ door Jan Wttenhove 1561.B163
  15     De wortel der Weder-doopers/ door Guy de Bres 1570.B280
  16     Psalmen van P. van Marnix 1591.B150
  17     Het Nieuwe Testament/ Embden 1559.B193
  18     100 Psalmen Davids/ door Jan Wttenhove 1561.B163
  19     [1] Den cleenen Catechismus/ [2] Passionael boeck des lijdens Christi/ [3] dat schoone Confitemini.L119;
  P29;L133
  20     26 Psalmen te Londen ghebruycklijck.B161
  21     J. Syrach sangh-wijs/ t'Antwerpen 1565.B181
  22     Antwoorde teghen twee Apostaten/ t'Antwerpen 1583.D5
  23     Historie Naturael en Morael van West-Indien/ door Josephum de Acosta/ Enchuysen 1598.A10
  24     [1] Politica Justi Lipsij/ Franiker 1590. [2] Item Proces tusschen Lipsium en Coornhert/ GoudeL79;
  C158
  25     Antwoorde teghen twee Apostaten/ t'Antwerpen 1583.D5
  26     Euangelium der Armen door Cornelis Cooltuyn 1508.C166
  27     Historie der Nederlantscher Oorloghen tot Anno 1580. door Adam Henrici Petri/ Noorwits 1579.H26
  28     [1] Cautelen der Misse 1568. [2] Item den sack met de stucken voor den Paus van Roomen en zijn Cardinalen/ Londen 1568.V61;D29
  29     Goliats Sweert/ door Werner Helmichius/ Leyd. 1609.H14
  30     Psalmen P. van Marnix/ t'Antwerpen 1580.B149
  31     Clare onderwijsinghe der Christelijcker Leere over de Predestinatie/ door P. Viret/ Rotterd. 1597.V72
  32     De Leere vande tegenwoordicheyt des lichaems Christi door Martinum Kemnits in Brunswijc/ Wesel 1563C112
  33     Der Leecken Wech-wijser/ 1555.V27
  34     Spelen van Gent 1539.S117
  35     Verklaringhe van't Gebedt ons Heeren/ door Jacobum Regium 1602.R11
  36     Psalter David/ door Mr. Jan Campensis/ Leyd. 1535.B145
    ↑ top
  [K1v=p.74]
  37     Figuren van alle Munten/ t'Antwerpen 1579.F12
  38     Menno Symons.M82
  39     Beginsel der Weder-doopers/ door Hermannus Modet.M118
  40     Meer dan 200 Ketterien uyt de Misse gesproten/ 1567.B232
  41     Ordonnantie voor de Nederlantse Gemeente tot Londen/ door Coninck Edoart de seste/ 1554.L97
  42     Passionael boecxken van't Lijden onses Heeren.P29
  43     Van Retorijcken.C82
  44     t'Samen-gespreck tusschen Menno Symons en Martinus Micron 1564.M111
  45     Dialectica van Symon Stevin/ Leyden 1585.S134
  46     Catechismus ghedruckt te Oldenborch 1538.C92
  47     Summa Christelijcker Religie/ door Henricum Bulingerum 1558.B339
  48     Vande Nederduytsche Letter-const.S119
  49     Gheschiedenissen in Neerlant tot Anno 1566.V20
  50     Historie van Christoffel Fabry 1565.W64
  51     Orders inde Duytsche Kerck tot Londen 1553.L97
  52     Verantwoordinge op de dispute van Adriaen Hamstadt en Jan Daelman/ t'Antwerpen 1582.D22
  53     Schat der Duytscher Tale.W28
  54     Van't ghebruyck des Nachtmaels/ door M. Microen 1554.M109
  55     Van't Avontmael.V14/D94
  56     Vermaninghe aen de Capiteynen en Crijchs-knechten in Neerlandt.P116
  57     Verantwoordinghe des Prince van Orangien 1569.W48
  58     Vanden H. Doop/ door Caspar vander Heyden 1582.H45
  59     Ketterie van David Joris.C198/E11
  60     Proeve des Gauwschen Catechismi.D54
  61     Psalmen te Londen ghebruycklijck.B161
  62     Tractaet vande Wynroede/ door C.F. Eversdijck 1613.E78
  63     Const van Retorijcken/ door M. Castelain/ in 16.C83
  64     Psalmen Davids/ door J. Wttenhove/ Londen 1566.B147
  65     Hant-boeck vande Christelijcke Leere/ door D.P. 1579.P71
    ↑ top
  [K2r=p.75]
  66     Medicijne der Zielen/ t'Antwerpen.R23
  67     Psalmen Davids door J. Wttenhove/ Londen 1566.B147
  68     Gulden gebede-boecxken/ 't Antwerpen 1532.B293
  69     Psalmen P. Datheni Heydelberch 1566.B148
  70     100. Psalmen door J. Wttenhove.B162/B163
  71     De selve Psalmen.B162/B163
  72     Vant Avontmael 1528.V14/D94
  73     Een parquement gebede boecxken.Ms?

  ← Belgici quarto

  Belgici incompacti →
  ↑ top
   
  Rademacher Catalogue Website
  By Marja Smolenaars, April 2007
  Mouseover balloons by overLIB